Historisch overzicht kwaliteitskringen

Kwaliteitskringen zijn niet ‘uit de lucht komen vallen’. Aan de opzet ervan is een periode van denken, plannen en starten vooraf gegaan. Met ondersteuning vanuit het Proces Management Primair Onderwijs is de opzet gefinancieerd. Hieronder volgt een opsomming van activiteiten vanaf het schooljaar 2003 – 2004.

Schooljaar 2003-2004:

Het Proces Management Primair Onderwijs (PMPO) heeft de stichting Video-Interactie-Begeleiding op School de opdracht gegeven een kwaliteitsnetwerk SVIB op te zetten. De stichting Video-Interactie-Begeleiding op School wil de kwaliteitsbewaking van de uitvoering van de SVIB-methodiek vanuit haar projectgroep landelijk aansturen door het opzetten van een netwerk van coördinatiepunten die het keurmerk 'kwaliteitsnetwerk Video-Interactie-Begeleiding' dragen. Deze kwaliteitsnetwerken SVIB zijn gericht op intervisie. Op de studiedagen voor SVIB’ers wordt door deelnemers een verbetermeter ingevuld.

Schooljaar 2004-2005:

De beroepsvereniging voor SVIB’ers vraagt n.a.v. punten uit de verbetermeter Spring een plan te maken voor het opzetten van kwaliteitskringen SVIB. In dit plan wordt de structuur, de inhoud en de kosten van de kwaliteitskringen beschreven. Daarnaast is aandacht voor de competenties waaraan een voorzitter en/ of een coördinator van een kwaliteitskring moet voldoen. Het plan wordt voorgelegd en goedgekeurd door het bestuur en de leden tijdens de jaarvergadering. Pas nadat de Beroepsvereniging een gedegen plan voor kwaliteitsbewaking ter goedkeuring kon laten zien aan PMPO worden de gelden overgemaakt. Het bestuur moest daar, logisch, verantwoording voor afleggen.

Schooljaar 2005-2006:

In het schooljaar 2005-2006 start de beroepsvereniging de kwaliteitskringen SVIB. Bestaande intervisiegroepen meldden zich aan als kwaliteitskring en nieuwe kringen gaan van start.

De kwaliteitskring heeft het karakter van een begeleide intervisiegroep, met de voorzitter in de begeleidende rol. De voorzitter stimuleert het zelflerend vermogen van de deelnemers. Men streeft uitbreiding van vaardigheden en inhoudelijke verdieping na. Er wordt gewerkt met de inbreng van de deelnemers onder andere door reflectie op eigen materiaal. Hiertoe brengen de deelnemers eigen bandopnames in al dan niet gekoppeld aan een inhoudelijk topic, bijvoorbeeld SVIB in ‘gedwongen begeleiding’, weerstand in SVIB en coachende SVIB.

Het eerste jaar is een pilotjaar.Er wordt gestart met een kleine 20 kringen. De pilot wordt positief geëvalueerd onder deelnemers en voorzitters van de kwaliteitskringen. Discussie ontstaat over de betaling van de voorzitters en de status van de kwaliteitskringen. Aanbevelingen vanuit de evaluatie:

  1. Continueer de kwaliteitskringen in de komende jaren.
  2. Maak de kringen zo benaderbaar als mogelijk: plaats op de website een overzicht met alle kringen en hun voorzitters en een aanmeldingsformulier voor nieuwe deelnemers, voorzitters en/ of kringen.
  3. Besteed op gezette tijden aandacht aan het functioneren van kwaliteitskringen in de praktijk.
  4. Organiseer een keer per jaar een bijeenkomst voor voorzitters en agendeer de in de evaluatie aangegeven inhoudelijke scholingsbehoefte.
  5. Maak een aanbod voor de technische scholingsvraag (computerprogramma’'s). Bied dit aanbod breder aan dan alleen aan deelnemers van de kwaliteitskringen.
  6. Ontwikkel met een aantal voorzitters een ‘handboek’, bedoeld als naslagwerk voor de voorzitters van kwaliteitskringen.
  7. Ontwikkel beleid over eventuele registratie/ accreditatie en bepaal op grond van deze beleidsvoornemens consequenties voor deelnemers aan kwaliteitskringen wat betreft bijv. presentie, actieve deelname, verplichting tot inbreng van eigen beelden.

Spring krijgt de landelijke coördinatie: een inhoudelijke en administratieve taak. Zij onderhouden contact met het bestuur en begeleiden de voorzittersbijeenkomst.
De voorzittersbijeenkomsten gaan van start; aanvankelijk met een tweejaarlijkse frequentie, later 1x per jaar.

Schooljaar 2007-2008:

Voorzittersbijeenkomsten worden gecontinueerd. Het handboek voor voorzitters wordt samengesteld uit documenten van de voorzitters zelf.

Schooljaar 2008-2009:

De Training ‘Creatief leiding geven’ wordt ontwikkeld door Spring i.s.m. Christine Brons. Het bestuur ondersteunt dit initiatief financieel. De eerste training wordt in dit schooljaar uitgevoerd.

Schooljaar 2009-2010:

Het bestuur buigt zich samen met de leden over eventuele vormen van certificering. Deelname aan een kwaliteitskring en/ of voorzitterschap zouden daarmee een andere ‘status’ krijgen en punten kunnen opleveren voor (continuëring van) certificering.