Wat is SVIB

SVIB: School-Video-Interactiebegeleiding

Wat is SVIB?

De afkorting SVIB staat voor School Video Interactie Begeleiding en is een vorm van beeldbegeleiding waarbij SVIB een methode is.
SVIB is mede ontstaan vanuit de methodiek Video Home Training (VHT) die al vanaf 1986 wordt toegepast in de jeugdhulpverlening. Deze methode blijkt een effectieve manier te zijn om ouders en kinderen te ondersteunen bij een moeizaam verlopend opvoedingsproces. In het verlengde daarvan ontwikkelde zich binnen het basis- en speciaal basisonderwijs deze vorm van begeleiding.
Van de leerkracht wordt als professional verwacht aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerling en oog te hebben voor zijn basisbehoeften. De basisbehoeften worden als uitgangspunt genomen voor de leerling en zijn ook van toepassing op de leerkracht.

De ontwikkeling wordt gekenschetst door de basisbehoeften van de leerling en de leerkracht:

 • Relatie
 • Competentie
 • Autonomie

Het handelen van de leerkracht ligt in het verlengde hiervan en is te onderscheiden in:

 • Interactie
 • Klassenmanagement
 • Instructie/ didactiek

De leerkracht is de spil van alle communicatie in de klas. Als leerlingen zich gezien weten gaat het beter met ze.  
Contact wordt gezien als voorwaarde voor de ontwikkeling.
De specifieke behoeften van leerlingen zijn doel van handelen, maar ook de mogelijkheden van de leerkracht komen naar voren. De leerkracht leert af te stemmen op de sterke en zwakke kanten van de leerling(en) en past ondersteunende interactiepatronen toe. “Goed contact” versterkt wederzijds gevoel van competentie, zowel voor de leerling als voor de leerkracht!

Wat is het doel van SVIB?

SVIB is een praktisch middel voor begeleiders om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen in de onderwijsleersituatie.
Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, maar ook het klassenmanagement (structuur) en de instructie (didactiek) wordt hierop afgestemd. Via analyse van beeldmateriaal wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) uiteengelegd in concreet waarneembaar gedrag.
De ervaring leert dat beelden veel “inzicht” geven. Inzicht in eigen sterke vaardigheden, maar ook in leerpunten. Vanuit dit inzicht worden bestaande en nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Interactie wordt uiteengelegd in concreet waarneembaar gedrag.
Deze werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk en effectief, geschikt voor alle situaties waarin leerkracht, leerling of groep een steuntje in de rug nodig hebben.

De complexiteit van de taak van de leerkracht doet de vraag naar concrete praktische begeleiding toenemen.                                                

De effectiviteit van leerkrachtgedrag staat of valt met de manier waarop de leerkracht contact heeft met de kinderen in de klas.
Bij School Video Interactie Begeleiding ligt het accent op goede interactie tussen leerkracht en leerling.                                             

SVIB helpt de leerkracht om anders te kijken naar zorgleerlingen.
Door negatief gedrag te vertalen in termen van onvermogen ontstaat er ruimte om hulp te gaan bieden.

Concrete vragen van de leerkracht kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Hoe kan ik zelfvertrouwen geven aan deze onzekere leerling? 
 • Hoe kan ik deze passieve leerling stimuleren? 
 • Hoe kan ik de sfeer in mijn groep verbeteren? 
 • Hoe kan ik de leerlingen naar mij laten luisteren? 
 • Hoe kan ik mijn instructie aanpassen voor een leerling met een aan Autisme Verwante Contactstoornis? 
 • Hoe kan ik de leerling helpen om met andere leerlingen op het plein om te gaan?

Het is van belang hoe er wordt gefilmd, wie de film opneemt en wat er met de opname gebeurt.

Om dit te bewaken en de privacy van alle betrokkenen te beschermen is door de beeldbegeleider en het schoolteam een gezamenlijk protocol opgesteld.
SVIB vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de gecertificeerde SVIB’er.
Deze heeft tot taak:

 • Uitvoeren van SVIB trajecten, met als nadruk het aansluiten bij de ander en deze te activeren in zijn/haar leerproces 
 • Verstevigen van de implementatie binnen de school
 • Aanspreekpunt voor personeelsleden ten aanzien van SVIB
 • Bewaken van de voortgang van SVIB binnen de school Intervisiemomenten plannen om de eigen bekwaamheid te onderhouden en te vergroten (SVIB netwerk)
 • Volgen van nascholingsactiviteiten (Opleidingen) en conferenties, georganiseerd door de Landelijke Beroepsgroep voor Beeldbegeleiders (LBbb)
 • Onderhouden van externe contacten met opleiders en collega SVIB’ers

Wanneer kan SVIB ingezet worden als begeleidingsmiddel?

 1. Op verzoek van de leerkracht in samenspraak met de Interne Begeleider.
 2. Bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte; individuele trajecten met een leerling in samenspraak met de leerkracht (coachend begeleiden).
 3. Bij leerkrachtbegeleiding op eigen verzoek om de handelingsbekwaamheid van de leerkracht te vergroten.
 4. Bij implementatie van nieuwe methodieken op school.
 5. Bij de begeleiding van stagiaires op school.
 6. Bij de begeleiding van nieuwe collega’s op school.
 7. Bij het overdragen van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte naar een nieuwe leerkracht.
 8. Bij intervisieactiviteiten waarbij het gehele team betrokken is.
 9. Bij collegiale consultatie; uitwisselen van ervaringen, ondersteuning van een collega.
 10. Op verzoek van de directie als middel om professionalisering en competentievergroting bij leerkrachten te bewerkstelligen.

De begeleider moet in de uitoefening van zijn/haar specialisme zorgvuldigheid in acht nemen door te handelen naar de inhoud en geest van het protocol.
De begeleider mag geen misbruik maken van het uit zijn/haar positie voortvloeiende overwicht.
De begeleider moet de grenzen van zijn/haar deskundigheid kennen en daarnaar handelen.
De begeleider houdt zijn professionele handelen in stand door zich in een supervisie- of intervisielijn te plaatsen.